مگوش

در این مورد به این صفحه ما (که در مورد GRE بود) رجوع کنید.

 MBA.com

منبع رسمی اطلاعات و محتوای آموزشی برای جیمت.

کتاب‌ها

  • Manhattan Prep GMAT Strategy Guide Set
  • Kaplan GMAT Complete 2020
  • PowerScore verbal trilogy Bible
  • Veritas Prep Complete GMAT Course
  • GMAT Official Guide 2021
  • GMAT for dummies 2020

فروم‌ها (GMAT Forums)

در این فروم‌ها می‌تونید از تجربیات بقیه استفاده کنید .

BeattheGMAT.com

GMATclub.com

امتیاز دهید